ગ્રામપંચાયત સોફ્ટવેર ખરીદી

આ સોફ્ટવેર ખરીદી માટે નીચેના કોઇપણ એક વિકલ્પ પસંદ કરો અને ઓનલાઈન પેયમેન્ટ દ્વારા ૫ મીનીટ માં સોફ્ટવેર ચાલુ કરો:

ફક્ત ગ્રામપંચાયત સોફ્ટવેરर 25000

ગ્રામપંચાયત રેવન્યુ સાથેर 35000

ગ્રામપંચાયત મોબઈલ એપ સાથેर 30000

ગ્રામપંચાયત અને રેવેન્યુ મોબઈલ એપ સાથેर 40000